Thesis Supervision

L. Fopma (Master Thesis: Makkelijk of moeilijk? Een experimenteel onderzoek naar het effect van procesgerichte feedback op de vanuit keuzegedrag afgeleide mindset van leerlingen in groep 3).
L. Wiersma (Master Thesis: De samenhang tussen opvattingen over intelligentie, intrinsieke motivatie en leerprestaties op rekenen en taal binnen het basisonderwijs).
A. van der Veen (Master Thesis: How important is mindset? A study about the relationship between mindset, motivation, self-efficacy and academic achievement).
W. de Jong (Master Thesis: Ideaal en realiteit vergeleken: Hoe zien docenten en decanen hun rol in de persoonsvorming van scholieren?).
M. Schots (Master Thesis: Alfa’s en Bèta’s. Een onderzoek naar het bestaan van alfa- en bètaleerlingen op havo/vwo en hun achtergrondkenmerken).
M.J.A. Kamperman (Master Thesis: Een onderzoek naar de samenhang tussen eindcijfers op kernvakken in de derde klas en de uiteindelijke profielkeuze).
R.G. van Strien (Bachelor Thesis: Nieuwsgierigheid in de basisschool. Nieuwsgierigheid en schoolbinding in het nieuwe leren).
P.S. Grunder (Bachelor Thesis: Zijn nieuwsgierige leerlingen ook gemotiveerde leerlingen? Een explorerend onderzoek naar de samenhang tussen epistemische nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie).
V.R. van der Loo (Bachelor Thesis: Nieuwsgierigheid op de basisschool: een samenhang met schoolse self-efficacy).
F.C. de Maar (Bachelor Thesis: Positive Behavior Support en de percepties van vmbo-leerlingen).
E. Baptist (Master Thesis: ‘Profielkeuze, nu al?!’ De mate waarin leerlingen in havo-3 hun profielkeuze op een toekomstgerichte wijze maken).
J. Velten (Master Thesis: De beweegredenen en de mate van spijt van vwo-leerlingen over de gemaakte profielkeuze).
D. Scheer (Master Thesis: Rekentalenten en taalwonders! Een onderzoek naar het al dan niet bestaan van alfa’s en bèta’s in het havo en vwo).
T. Wiltjer (Master Thesis: Alfa’s en Bèta’s. Een onderzoek naar het bestaan van typische alfa of bèta leerlingen in het vmbo).
J. Boudewijn (Master Thesis: Alfa- en Bètaleerlingen in het Voortgezet Onderwijs. De definiëring van alfa’s en bèta’s op basis van toetsresultaten, profielkeuze en wiskunde in het Nederlands onderwijs).
R. van der Vegt (Master Thesis: Talenknobbel of rekenwonder? De identificatie van de types alfa en bèta onder leerlingen van het havo en vwo).
L.A. Sinnema (Bachelor Thesis: Binding met de basisschool. Een studie naar de factoren die volgens leerlingen in het primair onderwijs het gevoel van verbondenheid met school versterken).
J.M. Knol (Bachelor Thesis: Het verband tussen schoolbinding en inzet. Een onderzoek naar de verschillen in schoolbinding tussen jongens en meisjes en de perceptie van de leerkracht over de inzet van de leerlingen op school).
E. de Haan (Bachelor Thesis: Onderzoek naar het gevoel van verbondenheid met school en welbevinden met klasgenoten van leerlingen in groep 7 en 8).
A. van Vliet (Bachelor Thesis: Binding met school en de samenhang met motivatie van jongens en meisjes).
T.S. Paulides (Bachelor Thesis: Een onderzoek naar de relaties tussen schoolbinding, ouderbetrokkenheid en sekseverschillen).
R. Talens (Master Thesis: Een onderzoek naar de mate van nieuwsgierigheid van studenten in het hbo en wo in relatie tot hun studieprestaties).
F. Venema (Master Thesis: Nieuwsgierigheid op school. Een eerste verkenning van nieuwsgierigheid bij Nederlandse leerlingen op het voorgezet onderwijs).
A. Hesseling (Master Thesis: Nieuwsgierigheid in het mbo. Een exploratief onderzoek naar de nieuwsgierigheid van mbo-studenten).
N. Verduyn (Master Thesis: Nieuwsgierigheid in het hoger beroepsonderwijs).
M. Hummel (Master Thesis: De stap van groep acht naar het voortgezet onderwijs. Hebben kennismakingslessen op het voortgezet onderwijs effect op de mastery motivatie en self-efficacy beliefs van leerlingen uit groep acht?).
I. C. Poort (Master Thesis: Academic group work in an international learning environment).
E. Puspaputri (Master Thesis: The relationship between identity formation in the university and students’ study progress).
N. van Poelje (Master Thesis: De samenhang tussen persoonlijkheid, sekse, schoolse self-efficacy en leerprestaties).
N. Duyvendak (Master Thesis: De relatie tussen het hebben van een bijbaan en studieprestaties in het hoger onderwijs).
S. Vasileva (Master Thesis: Mobility in Higher Education: Enhancing Europe-Asia Cooperation).
A. Verhoef (Bachelor Thesis: Verschillen maken ons sterker! Participatie in coöperatieve werkvorm: de invloed van leerniveau).
E. Perdon (Bachelor Thesis: Het effect van het invoeren van Response Cards op de betrokkenheid van leerlingen).
E. van der Geest (Bachelor Thesis: Participatie binnen groepswerk).
I.M. Halfwerk (Bachelor Thesis: Ik kies zelf voor een niveaugroep voor rekeninstructie. Empirisch onderzoek naar de indeling van leerlingen in niveaugroepen voor rekeninstructie in het basisonderwijs).
R. van der Veen (Bachelor Thesis: In hoeverre verschilt de participatie van leerlingen tijdens het werken in vier- en tweetallen bij coöperatieve werkvormen?).
E. Brouwer (Bachelor Thesis: Beloningssystemen en reflectie: op weg naar een hogere betrokkenheid.
Multiple case study naar het effect van een beloningssysteem gekoppeld aan reflectiegesprekken).
L. Wierda (Bachelor Thesis: Het verbeteren van de houding van leerlingen ten aanzien van Coöperatief Leren).
J. Brouwer (Master Thesis: De relatie tussen integratie, motivatie en schoolprestaties in het voortgezet onderwijs).
S. Jansma (Master Thesis: Samenhang tussen etnische herkomst, SES, sekse, schoolse self-efficacy en schoolprestaties).
L. C. van Tongeren (Bachelor Thesis: Invloedrijke keuzes door adolescenten; realistisch?)
L. Molema (Bachelor Thesis: Ontwikkelingen van loopbaanoriëntatie en –begeleiding in het voortgezet onderwijs).
S. van Meekeren-Wiersma (Master Thesis: De relatie tussen leerlingkenmerken en binding met school, welbevinden met docenten en welbevinden met peers).
W. E. van der Goot (Master Thesis: Studiewisselaars in het Hoger Onderwijs).
L. K. van Brouwershaven (Bachelor Thesis: Tweetalig onderwijs in Nederland).
L. van der Bij (Bachelor Thesis: Het verloop van de studie- en beroepskeuze van adolescenten).
L. Schallies (Bachelor Thesis: De feminisering van het onderwijs).
L. de Boer (Bachelor Thesis: Kies Jij of kiezen Zij?).
L. van Vossen (Bachelor Thesis: Studiesucces in het hoger onderwijs).
G. E. Timmerman (Bachelor Thesis: Talent in het voortgezet onderwijs. Kiezen leerlingen waar ze goed in zijn?).
E. M. Dijkstra (Bachelor Thesis: De invloed van huiswerktijd op leerprestaties).