Previous Courses

Masteropleiding Onderwijskunde

Mastercursus “Onderwijsverbetering”
In dit vak komen allerlei aspecten aan de orde die te maken hebben met het verbeteren en borgen van onderwijskwaliteit, waarbij het zwaartepunt ligt bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit op school- en klasniveau; de aanleiding voor verbeteringen in de school, rol van interne en externe kwaliteitszorg, maken van keuzes en rol van onderzoek, taken en verantwoordelijkheden, effectieve implementatie, externe ondersteuning en trends in de onderwijspraktijk.

Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen / Academische PABO, Rijksuniversiteit Groningen

Bachelorcursus “Observeren”
Doel van deze cursus is dat studenten kennis hebben van en vaardigheden hebben in het systematisch observeren. Observeren is een onderzoeksmethode die zowel in deberoepspraktijk van pedagogen, onderwijskundigen en leraren als in wetenschappelijk onderzoek in deze sectoren veel voorkomt. Allerlei onderzoeksvragen naar gedrag van mensen vragen om onderzoek door middel van observatie. In de cursus wordt aandacht besteed aan de hele onderzoekscyclus: wat is een observeerbare onderzoeksvraag, het ontwerp van een observatie-onderzoek, het observatie-instrumentarium, het uitvoeren van de observatie, betrouwbaarheid en validiteit, het verwerken van de gegevens en het trekken van conclusies.

Bachelorcursus “Onderwijssociologie”
Onderwijssociologie laat zien hoe sociologische begrippen en theorieën kunnen worden gebruikt om inzicht te geven in allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken omtrent onderwijs in een multiculturele samenleving (zoals sociale ongelijkheid, segregatie en integratie). Kern van deze cursus is het verwerven van inzicht in culturele verschillen en in de sociale (ongelijkheids)verhoudingen die de achtergrond vormen van deze verschillen. Dit inzicht is van groot belang voor het creëren van een optimale leer- en werkomgeving.

Bachelorcursus “Klassenmanagement”
Klassenmanagement behandelt de inrichting van de leeromgeving, het pedagogisch handelen van leerkrachten, contacten tussen leerkracht en leerlingen, klassenklimaat en positieve communicatie, orde, normen en regels, straffen en belonen, gedragsregulatie, organiseren van zelfstandig werken en samenwerken.

Bachelorcursus Methodologie (“Onderzoekspracticum (designs)” / “Methoden en Technieken van Onderzoek 2”)
In deze cursus wordt gestreefd naar verdieping van de kennis van en het verwerven van basisvaardigheden in belangrijke onderzoeksstrategieën, waarbij onderscheid gemaakt wordt in experimenteel- en niet-experimenteel onderzoek en onderscheid naar setting. De volgende onderwerpen komen aan bod: (1) verschillende onderzoeksmethoden en methoden voor gegevensverzameling, (2) verschillende opzetten voor het uitvoeren van onderzoek en de vraagstellingen waarvoor die opzetten het meest geëigend zijn, (3) de voor- en nadelen in termen van interne en externe validiteit van de verschillende onderzoeksontwerpen. In groepsverband wordt een onderzoek uitgevoerd om kennis te maken met de aspecten van het wetenschappelijk onderzoek. Het gaat o.a. om het formuleren van de probleemstelling, literatuur zoeken en bestuderen, operationalisatie van de variabelen, steekproeftrekking, dataverzameling, uitvoering van het onderzoek, statistische data-analyse (met behulp van SPSS) en rapportage in de vorm van een concept wetenschappelijk artikel.

SPO schakelprogramma Pedagogische Wetenschappen, SPO Groningen

Cursus “Effectiviteit van Onderwijs en Volwasseneneducatie”
Van de studenten wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de wijze waarop onderwijs en educatie kan worden geëvalueerd en de effectiviteit ervan kan worden vastgesteld. Ook wordt beoogd dat studenten kennis hebben van factoren die relevant zijn ter bevordering van de effectiviteit van educatie en onderwijs. Modellen over en onderzoek naar (onderwijs)effectiviteit benadrukken de opbrengsten die onderwijs en educatie kan (en moet) hebben. Bij die opbrengsten gaat het om de cognitieve en niet-cognitieve resultaten van lerenden: wat leren zij op school of in de opleiding? Naast deze vraag komt ook aan de orde wat scholen, programma’s en leerkrachten kunnen doen om betere resultaten bij lerenden te bereiken.