Previous Courses

Masteropleiding Onderwijskunde

Master course (international track) “Evidence-Based Education”
This course offers an advanced and comprehensive introduction to the program of the Evidence-Based Education track. The focus of the course – and connecting thread of the track – is the issue of bridging research and educational practice. Students will reflect on the goals and processes of school improvement at diverse levels (macro, meso and micro) of the educational structure. Not only will students be able to distinguish what works from what doesn’t, but perhaps more importantly they will be able to critically assess the conditions under which these reforms and interventions are successful. The probabilities of success of interventions – attested by improved outcomes – depend on processes that occur at different, nested layers of the educational structure: the macro level of policy development, the meso level of management and leadership within educational organizations, and the micro level of teaching and classroom processes.

Research master Behavior and Social Sciences, University of Groningen

Research master course “Education and Society”
The aim of this course is to critically reflect upon the role that educational institutions have in shaping individual life and societal changes, and how various theories describe and explain this intricate relation. The focus is on meso- and macro-aspects of the educational system, therefore addressing main issues related to educational policy-making and organization both at national and school levels. At both levels a crucial question is whether and to what extent educational excellence comes hand in hand with educational equity. Educational excellence refers to the aim of education to successfully promote the development of individual’s potential in those skills that are necessary for a productive integration in society (academic, cognitive, socio-affective skills). Educational equity, on the other hand, refers to the goal of overcoming disparities in the educational opportunities and outcomes, with particular emphasis on marginalized social groups. The discussion will address political, economic and cultural tensions and demands that constantly challenge the capacity of educational institutions to accomplish these goals.

Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen / Academische PABO, Rijksuniversiteit Groningen

Bachelorcursus “Observeren”
Doel van deze cursus is dat studenten kennis hebben van en vaardigheden hebben in het systematisch observeren. Observeren is een onderzoeksmethode die zowel in deberoepspraktijk van pedagogen, onderwijskundigen en leraren als in wetenschappelijk onderzoek in deze sectoren veel voorkomt. Allerlei onderzoeksvragen naar gedrag van mensen vragen om onderzoek door middel van observatie. In de cursus wordt aandacht besteed aan de hele onderzoekscyclus: wat is een observeerbare onderzoeksvraag, het ontwerp van een observatie-onderzoek, het observatie-instrumentarium, het uitvoeren van de observatie, betrouwbaarheid en validiteit, het verwerken van de gegevens en het trekken van conclusies.

Bachelorcursus “Onderwijssociologie”
Onderwijssociologie laat zien hoe sociologische begrippen en theorieën kunnen worden gebruikt om inzicht te geven in allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken omtrent onderwijs in een multiculturele samenleving (zoals sociale ongelijkheid, segregatie en integratie). Kern van deze cursus is het verwerven van inzicht in culturele verschillen en in de sociale (ongelijkheids)verhoudingen die de achtergrond vormen van deze verschillen. Dit inzicht is van groot belang voor het creëren van een optimale leer- en werkomgeving.

Bachelorcursus “Klassenmanagement”
Klassenmanagement behandelt de inrichting van de leeromgeving, het pedagogisch handelen van leerkrachten, contacten tussen leerkracht en leerlingen, klassenklimaat en positieve communicatie, orde, normen en regels, straffen en belonen, gedragsregulatie, organiseren van zelfstandig werken en samenwerken.

Bachelorcursus Methodologie (“Onderzoekspracticum (designs)” / “Methoden en Technieken van Onderzoek 2”)
In deze cursus wordt gestreefd naar verdieping van de kennis van en het verwerven van basisvaardigheden in belangrijke onderzoeksstrategieën, waarbij onderscheid gemaakt wordt in experimenteel- en niet-experimenteel onderzoek en onderscheid naar setting. De volgende onderwerpen komen aan bod: (1) verschillende onderzoeksmethoden en methoden voor gegevensverzameling, (2) verschillende opzetten voor het uitvoeren van onderzoek en de vraagstellingen waarvoor die opzetten het meest geëigend zijn, (3) de voor- en nadelen in termen van interne en externe validiteit van de verschillende onderzoeksontwerpen. In groepsverband wordt een onderzoek uitgevoerd om kennis te maken met de aspecten van het wetenschappelijk onderzoek. Het gaat o.a. om het formuleren van de probleemstelling, literatuur zoeken en bestuderen, operationalisatie van de variabelen, steekproeftrekking, dataverzameling, uitvoering van het onderzoek, statistische data-analyse (met behulp van SPSS) en rapportage in de vorm van een concept wetenschappelijk artikel.

SPO schakelprogramma Pedagogische Wetenschappen, SPO Groningen

Cursus “Effectiviteit van Onderwijs en Volwasseneneducatie”
Van de studenten wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de wijze waarop onderwijs en educatie kan worden geëvalueerd en de effectiviteit ervan kan worden vastgesteld. Ook wordt beoogd dat studenten kennis hebben van factoren die relevant zijn ter bevordering van de effectiviteit van educatie en onderwijs. Modellen over en onderzoek naar (onderwijs)effectiviteit benadrukken de opbrengsten die onderwijs en educatie kan (en moet) hebben. Bij die opbrengsten gaat het om de cognitieve en niet-cognitieve resultaten van lerenden: wat leren zij op school of in de opleiding? Naast deze vraag komt ook aan de orde wat scholen, programma’s en leerkrachten kunnen doen om betere resultaten bij lerenden te bereiken.